Vol 25, No 1 (2017)

Biosystems Diversity

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01172501

Table of Contents

Articles

I. L. Sukhodolska
English
3-8
S. M. Pakshina, N. M. Belous, E. V. Smolsky, A. L. Silayev
English
9-15
S. O. Belyakov, O. P. Gofman, I. G. Vyshenska
English
16-24
M. M. Nazarenko, O. O. Izhboldin
English
25-28
L. I. Faly, T. M. Kolombar, E. V. Prokopenko, O. Y. Pakhomov, V. V. Brygadyrenko
English
29-38
V. M. Lovynska, S. A. Sytnyk, K. P. Maslikova, Y. I. Gritsan
English
39-44
T. V. Shupova
English
45-51
Y. V. Lykholat, N. A. Khromykh, I. A. Ivan’ko, V. L. Matyukha, S. S. Kravets, O. O. Didur, A. A. Alexeyeva, L. V. Shupranova
English
52-59