Vol 18, No 2 (2010)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01101802

Table of Contents

Articles

O. O. Galyns’ky, A. S. Trushenko, V. O. Galyns’ky, O. V. Severynovs’ka, A. I. Rudenko
English
3-8
M. V. Gorelaya, T. I. Sergienko, I. V. Klenina, O. M. Stadnik, N. I. Shtemenko
English
9-13
S. M. Kirienko, О. O. Didur
English
14-18
A. V. Krysenko, T. V. Sklyar, A. I. Vinnikov, A. V. Slipetska, S. S. Kudenko
English
19-24
I. V. Kushkevych, S. O. Hnatush, H. V. Mutenko
English
25-33
L. P. Mytsyk, O. V. Kuznetcova
English
34-38
K. O. Moroz
English
39-45
N. M. Nazarenko, I. M. Loza
English
46-53
L. D. Orlova
English
54-60
V. I. Parpan, M. M. Mylenka
English
61-68
I. S. Pozynych, A. G. Savitska
English
69-75
E. А. Ponomaryova, V. P. Bessonova
English
76-80
V. S. Pushkar
English
81-86
V. S. Pushkar, V. I. Parpan
English
87-93
I. A. Smirnova, V. I. Domnich, A. A. Nicolchenko
English
94-100
V. N. Stolbunova
English
101-105
V. N. Stolbunova, I. A. Stolbunov
English
106-111
I. O. Filonik, L. F. Zamorueva, A. A. Kisla
English
112-119
V. V. Tsyupko
English
119-122