Vol 17, No 2 (2009)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01091702

Table of Contents

Articles

E. M. Gurbanov, A. A. Akhundova
English
3-8
E. M. Gurbanov, D. Molazem
English
9-14
A. S. Anatsky, Y. A. Kunshchikova
English
15-19
V. N. Veremeev
English
20-24
N. V. Voronova, V. V. Gorban’, Y. I. Zhoglova
English
25-29
M. M. Golikova, I. O. Zaitseva
English
30-36
M. V. Gorelaya, T. M. Polishko, A. M. Anoshko, I. A. Klenina, N. I. Shtemenko
English
37-40
L. G. Dolgova, M. V. Samoylova
English
41-45
I. L. Domnitskaya
English
46-49
О. V. Korolev, L. I. Shendrik, О. О. Bojko, V. V. Brygadyrenko
English
50-54
S. О. Kochubey
English
55-62
A. F. Kulik, O. M. Vasilyuk
English
63-68
K. V. Lavrentyeva, P. I. Kharchenko, N. V. Cherevach, A. I. Vinnikov
English
69-76
Е. V. Lyapustina, T. M. Satarova
English
77-83
Z. M. Mamedov
English
84-86
A. S. Saphonova, S. V. Reva
English
87-94
I. A. Stolbunov
English
95-101
N. A. Sitnik
English
102-109
V. G. Tereshchenko, Y. V. Slynko, D. V. Karabanov
English
110-115
I. O. Filonik, L. F. Zamorueva
English
116-121
N. A. Khromykh, V. S. Bilchuk
English
122-126