Vol 17, No 3 (2009)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01091703

Table of Contents

Articles

O. M. Vasilyuk, A. F. Kulik
English
3-7
O. S. Voronkova, E. A. Sirokvasha, T. M. Polishko, A. I. Vinnikov
English
8-13
A. V. Gulakov
English
14-19
I. L. Domnitskaya
English
20-23
I. V. Zhernosekova, Т. G. Hutornaya, А. А. Tymchuk, N. P. Chernogor, A. I. Vinnikov
English
24-27
V. V. Kolomoets, I. E. Sokolova, O. A. Svjatun
English
28-32
E. P. Kopylov, A. A. Zhidenko
English
33-39
A. V. Krysenko, T. V. Sklyar, A. I. Vinnikov
English
40-45
I. V. Leus, E. D. Skorik, N. V. Beztsinna, N. I. Shtemenko
English
46-53
Е. V. Lyapustina, T. M. Satarova
English
54-61
І. О. Osinna, N. I. Shtemenko
English
62-65
К. V. Paramonova, D. E. Yegorova, O. U. Klyuchivska, R. S. Stoika, N. I. Shtemenko
English
66-70
L. S. Pacshenko, N. I. Shtemenko
English
71-74
O. F. Roshchenko, M. P. Dergachov, A. I. Vinnikov
English
75-79
V. G. Tereshchenko
English
80-85
L. I. Tereshchenko, B. Mendsaihan, Y. V. Slynko, D. P. Karabanov, V. G. Tereshchenko
English
86-91
T. E. Khrystova, O. E. Pyurko
English
92-100
N. A. Khromykh, L. F. Zamorueva, O. M. Vinnychenko
English
101-105
N. N. Tsvetkova, A. A. Dubina, S. N. Zamlila
English
106-114