Vol 16, No 2 (2008)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01081602

Table of Contents

Articles

І. О. Alexeevs’ka, E. V. Golovei, V. M. Shepelenko, N. I. Shtemenko
English
3-7
О. О. Bojko
English
8-11
V. V. Brygadyrenko, O. S. Komarov
English
12-23
S. S. Voloschynska
English
24-28
K. K. Goloborodko
English
29-32
V. А. Goreiko
English
33-41
I. V. Hoch
English
42-46
I. L. Domnitskaya, S. M. Ribalka, V. F. Opanasenko
English
47-50
O. V. Zhukov, O. М. Kunah, E. V. Prokopenko, Y. A. Balyuk
English
51-59
V. V. Ivchuk, N. I. Shtemenko
English
60-64
I. V. Klenina, М. V. Gorila, N. I. Shtemenko
English
65-68
О. V. Korolev
English
69-73
O. М. Kunah, O. V. Zhukov, E. V. Prokopenko, Y. A. Balyuk
English
74-85
O. M. Masyuk
English
86-90
А. V. Mikheyev
English
91-98
V. I. Mozhanovskyi, Y. M. Sytnik, O. D. Nekrasova
English
99-104
N. M. Nazarenko, I. M. Loza
English
105-111
I. О. Oginova
English
112-116
V. F. Opanasenko, А. М. Kabar, L. L. Rusetska, Е. P. Shoferistov
English
117-121
L. D. Orlova
English
122-126
І. Т. Palamar
English
127-130
O. Y. Pakhomov, V. F. Opanasenko, А. М. Kabar, L. L. Rusetska
English
131-136
A. F. Rubtsov
English
137-140
T. S. Rybka
English
141-146
N. А. Ryabchenko, А. А. Shubin, V. D. Malygina, V. G. Privalova, Е. N. Mikhalyova
English
147-151
T. M. Satarova, N. F. Pavlyukova, Т. І. Yusypiva
English
152-157
V. O. Slynko
English
158-164
I. O. Tikhankov
English
165-171
O. V. Fedonenko, T. S. Sharamok
English
172-177
D. О. Fedorchenko, V. V. Brygadyrenko
English
178-185
О. О. Khristov, V. M. Kochet
English
186-193
V. I. Shanda, E. O. Yevtushenko
English
194-199
O. O. Shugurov
English
200-204
V. L. Bulakhov, V. Y. Gasso
English
205-208
D. A. Shabanov, O. I. Zinenko
English
209-211