Vol 15, No 1 (2007)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01071501

Table of Contents

Articles

K. M. Bozhko
English
3-8
D. L. Bondarev
English
9-14
V. V. Verner, P. Bredbir
English
15-19
M. V. Vovk
English
20-23
O. S. Voronkova, N. O. Voronina, T. M. Polishko, A. I. Vinnikov
English
24-28
V. G. Gavrilyuk, L. V. Gritsai, A. I. Vinnikov
English
29-32
I. V. Zhernosekova, А. А. Tymchuk, А. G. Ponizovtseva, N. P. Chernogor, A. I. Vinnikov
English
33-37
A. A. Zhidenko
English
38-44
I. V. Zagorodniuk
English
45-53
O. A. Zemlianyj
English
54-58
N. V. Kapelyush, V. P. Bessonova
English
59-65
T. M. Kotliarova, N. V. Skubenko, N. A. Shokotko, T. N. Perekopskaya, E. E. Korystina
English
66-69
G. O. Kotovska
English
70-76
A. F. Kulik, O. M. Vasilyuk, O. V. Roshka
English
77-81
V. M. Litvin
English
82-86
I. M. Loza, V. V. Brygadyrenko
English
87-90
M. V. Markina, O. K. Vyatkin, V. P. Lyashenko, A. I. Rudenko
English
91-94
O. M. Masyuk
English
95-101
A. M. Misyura, A. A. Marchenkovskaya, S. V. Chernyshenko, I. N. Zalipuha
English
102-105
А. V. Mikheyev
English
106-110
I. О. Oginova
English
111-115
N. F. Pavlyukova, V. N. Kuchma
English
116-118
О. P. Pryimak
English
119-127
V. V. Red’ko
English
128-136
N. V. Romanova
English
137-139
G. S. Rossihina, V. M. Gluboka
English
140-144
I. I. Saranenko, N. N. Tsvetkova, A. A. Dubina
English
145-149
T. M. Satarova, D. E. Strunin, P. N. Galushchak
English
150-154
A. P. Simchuk, A. V. Ivashov, I. G. Savushkina
English
155-162
O. I. Slobodenyuk
English
163-168
V. S. Solov’yov
English
169-174
O. M. Tarasenko
English
175-182
D. D. Tishchenko
English
183-186
D. S. Khrystenko
English
187-190
О. О. Khristov, V. M. Kochet
English
191-198
T. E. Khristova, O. E. Pyurko
English
199-208
O. O. Shugurov
English
209-215
D. S. Zapryanova, T. G. Mircheva, T. G. Dinev
English
216-219
Z. J. Dolatowski, J. Stadnik
English
220-223
A. Simeonova, S. Petkova
English
224-230