Vol 20, No 1 (2012)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01122001

Table of Contents

Статті

V. V. Brygadyrenko, L. I. Faly, K. G. Yakimets
PDF
03-12
E. S. Vorobey, O. S. Voronkova, A. I. Vinnikov
PDF
13-22
V. А. Demchenko
PDF
23-27
Y. M. Dzhurtubaev, M. M. Dzhurtubaev
PDF
28-33
V. M. Karbovska, I. Y. Kostikov
PDF
34-42
V. P. Koba
PDF
43-47
О. V. Korolev, V. V. Brygadyrenko
PDF
48-54
A. V. Krysenko, T. V. Sklyar, A. I. Vinnikov, N. V. Prischepa
PDF
55-59
U. V. Legeta, D. G. Gavryloe
PDF
60-65
N. M. Nazarenko, О. O. Didur
PDF
66-77
О. P. Pryimak
PDF
78-83
A. P. Simchuk, A. V. Ivashov
PDF
84-91
D. V. Skvortsova, A. G. Trokhymenko
PDF
92-99
V. G. Skliar
PDF
100-106
I. A. Stolbunov
PDF
107-111
I. A. Stolbunov
PDF
112-118
I. A. Stolbunov, I. V. Shlyapkin
PDF
119-123
V. N. Stolbunova
PDF
124-130
V. N. Trokhymets, M. V. Sydorenko, A. V. Podobaylo
PDF
131-138
D. V. Schur, Z. Z. Matysina, S. Y. Zaginaichenko, N. P. Botsva, О. V. Elina
PDF
139-145