Vol 20, No 1 (2012)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01122001

Table of Contents

Articles

V. V. Brygadyrenko, L. I. Faly, K. G. Yakimets
English
03-12
E. S. Vorobey, O. S. Voronkova, A. I. Vinnikov
English
13-22
V. А. Demchenko
English
23-27
Y. M. Dzhurtubaev, M. M. Dzhurtubaev
English
28-33
V. M. Karbovska, I. Y. Kostikov
English
34-42
V. P. Koba
English
43-47
О. V. Korolev, V. V. Brygadyrenko
English
48-54
A. V. Krysenko, T. V. Sklyar, A. I. Vinnikov, N. V. Prischepa
English
55-59
U. V. Legeta, D. G. Gavryloe
English
60-65
N. M. Nazarenko, О. O. Didur
English
66-77
О. P. Pryimak
English
78-83
A. P. Simchuk, A. V. Ivashov
English
84-91
D. V. Skvortsova, A. G. Trokhymenko
English
92-99
V. G. Skliar
English
100-106
I. A. Stolbunov
English
107-111
I. A. Stolbunov
English
112-118
I. A. Stolbunov, I. V. Shlyapkin
English
119-123
V. N. Stolbunova
English
124-130
V. N. Trokhymets, M. V. Sydorenko, A. V. Podobaylo
English
131-138
D. V. Schur, Z. Z. Matysina, S. Y. Zaginaichenko, N. P. Botsva, О. V. Elina
English
139-145