Vol 20, No 2 (2012)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01122002

Table of Contents

Articles

N. J. Bobryk, M. V. Kryvtsova, V. I. Nikolaychuk
English
3-9
M. M. Vinichuk
English
10-17
H. M. Denchilja-Sakal, V. I. Nikolaychuk, A. V. Kolesnik, M. M. Vakerich
English
18-24
I. V. Zhernosekova
English
25-29
Y. L. Kulbachko, О. O. Didur
English
30-37
L. M. Mykhalska, V. V. Schwartau
English
38-45
N. M. Nazarenko
English
46-56
L. D. Orlova
English
57-63
O. Y. Pakhomov, O. M. Vasilyuk
English
64-70
G. S. Rossykhina-Galycha, L. V. Boguslavskaja, V. V. Lashko
English
71-75
S. A. Sidorovsky
English
76-79
Y. M. Sytnik, P. G. Shevchenko, R. O. Novitskiy, A. V. Podobaylo, S. M. Salyi
English
80-88
V. G. Skliar
English
89-94
N. N. Tsvetkova, A. A. Dubina, Y. O. Tagunova
English
95-100
V. P. Chekalov
English
101-107
T. V. Chigrin, L. L. Yushkina, О. А. Zadorozhna
English
108-112