Vol 19, No 2 (2011)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01111902

Table of Contents

Articles

A. L. Baybuz, O. V. Kukushkin, O. I. Zinenko
English
3-12
T. Y. Bets, O. M. Bashtannik
English
13-18
M. M. Vakerich, V. I. Nikolaychuk, H. M. Denchilja-Sakal, Y. Hasynets, O. Tkach
English
19-24
O. M. Vasyliv, S. O. Hnatush, O. I. Bilyy, V. B. Getman
English
25-33
V. N. Veremeev
English
34-39
Z. V. Gritzay, A. G. Denisenko
English
40-44
I. O. Zaitseva
English
45-54
V. V. Kachinskaya, G. O. Naumovich
English
55-60
V. P. Kolomiychuk
English
61-70
T. М. Konovalova
English
71-75
V. M. Kochet, О. О. Khristov, J. А. Marchenkova, D. L. Bondarev
English
76-85
O. I. Lisovets, V. A. Brayilko
English
86-92
K. O. Moroz, A. V. Lygun, V. V. Brygadyrenko
English
93-102
M. P. Motsnyj, N. P. Botsva, О. V. Elina, Y. A. Ulanova
English
103-108
O. A. Nykyforova
English
109-113
І. T. Rusev, V. N. Zacusilo, V. D. Vynnyk
English
114-119
M. Y. Starovoitova
English
120-125
V. G. Tereshchenko, V. P. Ivanchev, C. S. Sarychev, E. J. Ivancheva, O. V. Sarycheva, L. I. Tereshchenko
English
126-131
O. G. Filimonikhina, U. V. Lykholat
English
132-135
V. Y. Gasso
English
136-142
O. Y. Pakhomov, U. V. Lykholat, V. V. Brygadyrenko
English
143-146