Vol 19, No 2 (2011)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01111902

Table of Contents

Статті

A. L. Baybuz, O. V. Kukushkin, O. I. Zinenko
PDF
3-12
T. Y. Bets, O. M. Bashtannik
PDF
13-18
M. M. Vakerich, V. I. Nikolaychuk, H. M. Denchilja-Sakal, Y. Hasynets, O. Tkach
PDF
19-24
O. M. Vasyliv, S. O. Hnatush, O. I. Bilyy, V. B. Getman
PDF
25-33
V. N. Veremeev
PDF
34-39
Z. V. Gritzay, A. G. Denisenko
PDF
40-44
I. O. Zaitseva
PDF
45-54
V. V. Kachinskaya, G. O. Naumovich
PDF
55-60
V. P. Kolomiychuk
PDF
61-70
T. М. Konovalova
PDF
71-75
V. M. Kochet, О. О. Khristov, J. А. Marchenkova, D. L. Bondarev
PDF
76-85
O. I. Lisovets, V. A. Brayilko
PDF
86-92
K. O. Moroz, A. V. Lygun, V. V. Brygadyrenko
PDF
93-102
M. P. Motsnyj, N. P. Botsva, О. V. Elina, Y. A. Ulanova
PDF
103-108
O. A. Nykyforova
PDF
109-113
І. T. Rusev, V. N. Zacusilo, V. D. Vynnyk
PDF
114-119
M. Y. Starovoitova
PDF
120-125
V. G. Tereshchenko, V. P. Ivanchev, C. S. Sarychev, E. J. Ivancheva, O. V. Sarycheva, L. I. Tereshchenko
PDF
126-131
O. G. Filimonikhina, U. V. Lykholat
PDF
132-135
V. Y. Gasso
PDF
136-142
O. Y. Pakhomov, U. V. Lykholat, V. V. Brygadyrenko
PDF
143-146