Vol 16, No 1 (2008)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01081601

Table of Contents

Articles

V. P. Bessonova, О. E. Ivanchenko
English
3-7
V. S. Bilchuk, L. V. Shupranova
English
8-14
Y. V. Bokhan, F. O. Chmilenko
English
15-19
V. V. Brygadyrenko, D. О. Fedorchenko
English
20-27
N. Y. Vasileva, V. O. Ivanitza, I. I. Mechnikov
English
28-33
O. M. Vasilyuk, P. V. Grytsenko
English
34-40
V. N. Veremeev
English
41-45
O. S. Voronkova, I. V. Leus, А. О. Kulinich, О. D. Zhabits’ka, N. I. Shtemenko
English
46-50
O. S. Voronkova, E. A. Sirokvasha, T. M. Polishko, A. I. Vinnikov
English
51-56
S. V. Gapon
English
57-63
V. N. Grishko
English
64-67
A. V. Gulakov
English
68-73
N. B. Esipova, V. А. Zhezherya
English
74-77
I. V. Zhernosekova, А. А. Tymchuk, А. G. Ponizovtseva, N. P. Chernogor, A. I. Vinnikov
English
78-83
A. A. Zhidenko
English
84-92
G. O. Zadorozhna, V. P. Lyashenko
English
93-98
V. І. Karpenko, S. І. Pysarev, L. P. Golodok
English
99-103
O. S. Klymyshyn
English
104-110
O. S. Komarov, V. V. Brygadyrenko
English
111-118
G. V. Korobeinikov, О. К. Dudnik
English
119-123
A. F. Kulik, А. І. Kryuchkova, L. S. Pashenko
English
124-127
Y. L. Kulbachko, S. I. Unkovs’ka
English
128-132
O. М. Kunah
English
133-140
М. V. Leppik
English
141-146
N. V. Mashtaler
English
147-150
А. V. Mikheyev
English
151-157
N. M. Nazarenko, I. M. Loza
English
158-163
Y. О. Pavlova, S. P. Gudz’, S. О. Gnatush
English
164-173
О. М. Piskova, O. M. Vinnychenko, V. М. Grishko
English
174-178
N. А. Ryabchenko, А. А. Shubin, V. D. Malygina, Е. N. Mikhalyova, V. G. Privalova
English
179-183
O. V. Severynovs’ka, К. І. Kasymova
English
184-190
I. A. Stolbunov
English
191-196
О. S. Khromov, N. V. Dobrelya
English
197-203
N. N. Tsvetkova, A. A. Dubina
English
204-209
G. G. Chaus, T. G. Chaus, V. P. Lyashenko
English
210-215
O. A. Shugurov, O. O. Shugurov, Y. V. Riznyk
English
216-221
L. I. Shendrik, О. О. Bojko, L. I. Faly
English
222-226