Vol 21, No 1 (2013)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01132101

Table of Contents

Статті

O. Maslovska, S. O. Hnatush
PDF
3-8
V. G. Tereshchenko, D. S. Khrystenko, L. I. Tereshchenko, A. B. Nazarov
PDF
9-14
R. V. Kononenko
PDF
15-19
A. Andriichuk, I. Tkachova, H. Tkachenko, N. Kurhaliuk
PDF
20-27
S. N. Kabuzenko, A. V. Omelchenko, L. M. Mykhalska, V. V. Schwartau
PDF
28-32
L. I. Faly, M. V. Shulman
PDF
33-37
D. Y. Reshetniak, V. V. Brygadyrenko
PDF
38-42
S. S. Nazimov, V. V. Brygadyrenko
PDF
43-50
O. Y. Pakhomov, O. М. Kunah, O. V. Zhukov, Y. A. Balyuk
PDF
51-57