Vol 21, No 2 (2013)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01132102

Table of Contents

Articles

K. V. Derkach, O. E. Abraimova, T. M. Satarova, O. A. Molitva, V. S. Kalugina, M. G. Panasenko, S. S. Pechorna
English
59-63
O. Y. Pakhomov, O. M. Vasilyuk, T. A. Zamesova
English
64-69
D. V. Chernetchenko, M. P. Motsnyj, N. P. Botsva, О. V. Elina, M. M. Milykh
English
70-75
S. A. Sytnik, V. M. Lovinska, V M. Velichko
English
76-82
M. Tkachenko
English
83-88
K. K. Goloborodko, V. Mahina
English
89-94
S. О. Kochubey
English
95-100
E. A. Rogozhin
English
101-104
T. Shevtsova, E. Garkava, J. Brindza, T. Brjuzgina, V. Groza
English
105-112
G. А. Ushakova, Y. P. Kovalchuk
English
113-119