Vol 14, No 1 (2006)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

Table of Contents

Articles

І. О. Alexeevs’ka, V. M. Shepelenko, N. I. Shtemenko
English
3-6
О. V. Bezrodnova, I. M. Loza
English
7-11
V. P. Bessonova, О. P. Pryimak
English
12-21
V. V. Brygadyrenko
English
21-26
O. M. Vasilyuk, O. M. Vinnychenko
English
26-30
Y. N. Vinogradova, I. I. Korshikov
English
30-35
V. V. Gorban’, N. V. Voronova, M. V. Steblyuk, L. М. Titova, V. І. Pavlichenko
English
36-40
М. V. Gorila
English
41-44
L. G. Dolgova
English
45-48
L. G. Dolgova, I. O. Zaitseva
English
49-57
I. А. Yevtushenko, I. E. Sokolova
English
58-63
D. D. Zhernosekov, A. S. Trushenko, A. I. Rudenko
English
63-67
I. V. Zhernosekova, A. I. Vinnikov
English
67-72
L. F. Zamorueva, I. O. Filonik
English
72-75
N. V. Kapelyush
English
76-80
V. І. Karpenko, L. S. Yastremska, L. P. Golodok, І. G. Burun, Y. V. Lembey, О. S. Golubev
English
80-85
Т. P. Kilochok, I. V. Zhernosekova, О. А. Timchuk, S. Y. Rozhko
English
86-90
V. M. Kochet
English
90-95
Y. L. Kulbachko
English
96-100
K. V. Lavrentyeva, N. V. Cherevach, A. I. Vinnikov
English
100-104
V. M. Litvin
English
104-109
Y. V. Likholat
English
109-113
A. A. Marchenkovskaya
English
114-118
O. M. Masyuk
English
118-125
A. M. Misyura
English
125-129
А. V. Mikheyev
English
129-134
I. О. Oginova
English
135-140
S. I. Paranko, V. G. Gavrilyuk, A. I. Vinnikov
English
140-144
O. Y. Pakhomov, L. V. Gracheva
English
144-149
G. S. Rossihina
English
149-154
A. I. Rudenko, A. S. Trushenko, O. B. Murzin
English
154-159
N. А. Ryabchenko, V. V. Mochalov, S. М. Lisitskaya
English
160-164
N. А. Ryabchenko, N. I. Nikitin
English
165-171
T. M. Satarova
English
172-176
O. V. Severynovs’ka, К. І. Kasymova
English
177-182
V. V. Syzhko, P. Bredbir
English
182-189
I. K. Smolyarenko, O. A. Shugurov, O. O. Shugurov
English
190-194
М. P. Teplitskaya, I. E. Sokolova
English
194-199
L. I. Faly
English
199-203
T. G. Chaus, V. P. Lyashenko, S. М. Lukashov, G. G. Chaus
English
204-209
O. O. Shugurov
English
210-217
V. О. Yakovenko, O. V. Fedonenko
English
218-222