Vol 19, No 1 (2011)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01111901

Table of Contents

Articles

V. B. Abdyev, N. A. Kasumov
English
3-9
O. M. Vasilyuk, A. F. Kulik
English
10-15
K. V. Derkach, O. E. Abraimova, T. M. Satarova
English
16-21
O. I. Dotsenko, A. M. Mischenko
English
22-30
Y. P. Zhytova, A. M. Yemets
English
31-35
G. A. Zaiyko, U. V. Lykholat
English
36-40
O. S. Komarov, V. V. Brygadyrenko
English
41-50
M. O. Kravchenko, D. A. Shabanov, M. V. Vladimirova, G. M. Zholtkevych
English
51-64
O. М. Kunah, A. A. Baldin
English
65-74
V. A. Kundiev, Y. M. Sytnik
English
75-81
O. Z. Melnikova, V. P. Lyashenko, G. O. Zadorozhna, T. G. Chaus, Y. N. Snezhkovskaya, Y. A. Luchka
English
82-88
І. T. Rusev, V. N. Zakusylo, A. A. Ovcharov
English
89-100
S. N. Sannikov, I. V. Petrova, T. V. Filipрova, S. N. Sannikova, T. V. Parpan, E. V. Egorov
English
101-112
Y. O. Tagunova
English
113-122
E. M. Tikhonova
English
123-129
L. D. Orlova
English
130-136
G. S. Rossihina, V. S. Bilchuk, V. V. Lashko, O. M. Vinnychenko
English
137-142
A. S. Yalovenko
English
143-149