Vol 23, No 2 (2015)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01152302

Table of Contents

Articles

M. E. Riazanova, T. I. Makoveychuk, V. V. Schwartau
English
87–90
A. I. Tupikov, O. I. Zinenko
English
91–99
N. O. Khromykh, L. V. Shupranova, Y. V. Lykholat, V. S. Bil’chuk, V. S. Fedenko, L. V. Boguslavs’ka, O. I. Borysova
English
100–104
V. M. Dehtiarov, V. G. Skliar
English
105–111
K. V. Shtymak
English
112–115
V. І. Nikolaichuk, M. М. Vakerich, J. М. Shpontak, М. К. Karpu’k
English
116–123
S. O. Volodarez
English
124–128
G. O. Kotovska, D. S. Khrystenko, R. O. Novitskiy
English
129–133
V. V. Brygadyrenko
English
134–148
D. Y. Reshetnyak
English
149–153
G. E. Kyrychuk, L. V. Muzyka
English
154–160
O. V. Zhukov, N. L. Gubanova
English
161–171
A. I. Tupikov, O. I. Zinenko
English
172–176
N. A. Khromykh, I. A. Ivan’ko, I. M. Kovalenko, Y. V. Lykholat, A. A. Alexeyeva
English
177–182
N. Bobryk
English
183–189
N. M. Tsvetkova, S. O. Gunko
English
190–196
N. M. Tsvetkova, I. I. Saranenko, A. O. Dubina
English
197-202
S. Y. Milevskaya
English
203–209
A. Y. Varigin
English
210–215
O. M. Vasilyuk, O. Y. Pakhomov
English
216–220
V. V. Rogach, T. I. Rogach
English
221–224
D. V. Chernetchenko, M. P. Motsnyj, N. P. Botsva, О. V. Elina
English
225–229
Z. V. Gritzay, L. V. Shupranova
English
230–235