Vol 13, No 1 (2005)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01051301

Table of Contents

Articles

B. O. Baranovsky
English
3-6
V. S. Bilchuk, N. A. Chromich
English
7-12
O. M. Vasilyuk, A. I. Kordin
English
13-18
M. V. Vovk
English
19-21
O. S. Voronkova
English
22-26
K. K. Goloborodko, O. Y. Pakhomov
English
27-30
I. I. Grigorenko, N. V. Oleynik
English
31-35
N. L. Gubanova
English
36-39
L. G. Dolgova, O. V. Chernikova
English
40-43
I. V. Dregval, G. S. Petrov, O. B. Murzin
English
44-48
E. O. Evtushenko
English
49-55
N. B. Yesipova, O. V. Fedonenko
English
56-59
S. G. Efanova, O. A. Shugurov, O. O. Shugurov
English
60-66
D. D. Zhernosekov, O. M. Vasilenko
English
67-71
V. L. Zhuk
English
72-76
O. V. Zhukov
English
77-87
I. O. Zaitseva, L. G. Dolgova
English
88-94
T. A. Zamesova
English
95-98
Y. V. Zachinyaew, A. A. Anischenko
English
99-102
O. A. Zemlianyj
English
103-107
Т. P. Kilochok, I. E. Sokolova, N. P. Chernogor, А. А. Tymchuk, I. V. Zhernosekova
English
108-112
I. M. Kofan, G. S. Petrov, V. P. Lyashenko
English
113-117
V. M. Kochet
English
118-122
O. A. Kruchinenko, G. А. Ushakova
English
123-127
А. І. Kryuchkova, T. R. Levenetz, V. L. Matyukha
English
128-133
O. М. Kunah
English
134-142
K. V. Lavrentyeva, N. V. Cherevach, Y. V. Zheleznyak, A. I. Vinnikov
English
143-146
E. A. Loseva, L. M. Stepchenko
English
147-150
A. A. Marchenkovskaya
English
151-158
A. V. Matsyura
English
159-164
A. V. Matsyura
English
165-169
А. V. Mikheyev
English
170-176
V. S. Nedzvetsky, A. V. Kuryata, V. S. Kyryehenko, O. A. Kelukh
English
177-184
O. A. Nikiforova, V. P. Lyashenko, S. М. Lukashov
English
185-186
R. O. Novitskiy, О. О. Khristov, V. M. Kochet, D. L. Bondarev
English
187-202
I. О. Oginova
English
203-207
S. I. Paranko, V. G. Gavrilyuk, L. P. Golodok
English
208-212
O. Y. Pakhomov, V. V. Brygadyrenko
English
213-225
O. L. Ponomarenko
English
226-231
A. S. Rossikhina, O. M. Vinnychenko
English
232-235
T. M. Satarova, N. F. Pavlyukova
English
236-239
O. V. Severynovs’ka, E. Yu. Zaychenko, A. I. Dvoretskyi
English
240-244
I. V. Senchishina
English
245-249
T. V. Sklyar, A. V. Krysenko
English
250-254
V. T. Smetanin, A. I. Kuz'menko
English
255-258
Y. B. Smirnov
English
259-263
I. K. Smolyarenko, O. A. Shugurov, O. O. Shugurov
English
264-270
I. O. Filonik, L. F. Zamorueva
English
271-276
T. G. Chaus, V. P. Lyashenko, G. G. Chaus, S. М. Lukashov
English
277-281
N. P. Chernogor, I. V. Zhernosekova, А. А. Tymchuk, Т. P. Kilochok, A. I. Vinnikov
English
282-285
N. J. Shevchuk
English
286-289
M. N. Shihova, I. E. Sokolova
English
290-294
T. I. Usypiva
English
295-301
N. I. Zagubizhenko, V. M. Kochet, О. О. Khristov
English
104-107