Vol 25, No 2 (2017)

Biosystems Diversity

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01172502

Table of Contents

Articles

A. Y. Varigin
English
61-66
D. L. Bondarev, O. V. Zhukov
English
67-73
І. V. Wagner, V. І. Chorna
English
74-81
O. I. Blinkova
English
82-88
A. V. Lysytsya
English
89-95
V. P. Bessonova, O. A. Ponomaryova
English
96-101
О. Р. Dzhygan
English
102-107
O. A. Drehval, V. V. Chyzhevska, N. V. Cherevach, A. I. Vinnikov
English
108-112
E. V. Sukharenko, V. S. Nedzvetsky, S. V. Kyrychenko
English
113-118
I. V. Ivashchenko
English
119-123
Z. V. Burian, V. M. Trokhymets
English
124-131
P. I. Gorlov, A. V. Matsyura
English
132-140
A. V. Vaganov, I. I. Gureyeva, A. A. Kuznetsov, A. I. Shmakov, R. S. Romanets
English
141-144
M. V. Bilkey, V. I. Nikolaichuk
English
145-153
E. A. Belyakov, A. V. Shcherbakov, A. G. Lapirov, M. P. Shilov
English
154-161
A. A. Boyko, V. V. Brygadyrenko
English
162-166