Vol 22, No 1 (2014)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01142201

Table of Contents

Articles

I. О. Shmarakov, V. L. Borschovetska, М. М. Marchenko
English
3-7
O. A. Melnychuk, O. P. Motuzіuk, S. Y. Shvayko, О. M. Homa
English
8-18
V. V. Schwartau, P. A. Virych, T. I. Makoveychuk, A. Y. Artemenko
English
19-32
T. Y. Lykholat, О. А. Lykholat, V. S. Nedzvetsky, V. V. Laktionov
English
33-37
K. M. Bozhko
English
38-45
O. I. Dotsenko, Y. A. Troshchynskaya
English
46-52
O. I. Dotsenko
English
53-59
A. B. Chaplygina, D. I. Bondarets, N. Savynskaya
English
60-65
L. V. Gorobets, I. V. Matlaev
English
66-70
N. A. Khromykh, V. S. Bilchuk, G. S. Rossykhina-Galycha, O. M. Vinnychenko
English
71-76
D. A. Bevzyuk, N. A. Levicheva
English
77-82
V. V. Brygadyrenko, V. М. Ivanyshin
English
83-87
A. P. Pokhylenko
English
88-95