Vol 22, No 2 (2014)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01142202

Table of Contents

Articles

Y. L. Kulbachko, О. O. Didur, O. Y. Pakhomov, I. M. Loza
English
99-104
O. M. Vasilyuk, O. Y. Pakhomov
English
105–109
V. V. Khobot, R. O. Novitskiy, D. L. Bondarev
English
110–114
D. I. Bondarets, A. B. Chaplygina
English
115–121
L. P. Kharchenko, I. A. Lykova
English
122–132
I. O. Zaitseva, M. M. Povorotnaya
English
133–144
D. V. Chernetchenko, M. P. Motsnyj, N. P. Botsva, О. V. Elina
English
145–150
D. V. Chernetchenko, M. P. Motsnyj, N. P. Botsva, О. V. Elina
English
151–155
O. M. Kovalchuk
English
156–160
О. О. Dolina, О. М. Smetana
English
161–168
V. A. Makarchuk, G. А. Ushakova
English
169–177