Vol 24, No 1 (2016)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01162401

Table of Contents

Articles

O. O. Boyko, N. M. Zazharska, V. V. Brygadyrenko
English
3-7
N. N. Nazarenko
English
8-14
S. Y. Milevskaya
English
15-25
O. V. Zhukov, O. N. Kunah, V. A. Novikova
English
26-39
A. V. Matsyura, A. A. Zimaroyeva
English
40-49
A. О. Dranga, P. I. Gorlov
English
50-60
N. A. Klimenko, Y. V. Pylypenko, O. O. Biedunkova
English
61-71
T. B. Segin, S. О. Hnatush, M. B. Gorishniy
English
72-77
O. M. Kunah, O. S. Papka
English
78-86
O. M. Moroz, S. O. Hnatush, C. I. Bohoslavets, G. V. Yavorska, N. V. Truchym
English
87-95
B. V. Gutyj, S. D. Mursjka, D. F. Hufrij, I. I. Hariv, N. D. Levkivska, N. V. Nazaruk, M. B. Haydyuk, O. B. Priyma, O. Y. Bilyk, Z. A. Guta
English
96-102
O. I. Bodnar, H. B. Viniarska, O. V. Vasilenko, V. V. Grubinko
English
103-108
О. E. Ivanchenko, V. P. Bessonova
English
109-118
G. A. Al-Maali, N. A. Bisko, A. M. Ostapchuk
English
119-123
A. B. Chaplygina, T. V. Shupova, A. S. Nadtochiy
English
124-133
А. A. Khalaim, M. M. Djurtubaev
English
134-142
T. I. Duka, V. I. Chоrna
English
143-150
N. Bobryk, M. Kryvtsova, V. Nikolajchuk, I. Voloshchuk
English
151-156
V. І. Nikolaichuk, M. М. Vakerich, M. V. Bilkey, O. P. Chechuy, I. Voloshchuk
English
157-163
T. Y. Markina
English
164-172
O. Prokopchuk, V. Hrubinko
English
173-181
V. Y. Vishchur, I. I. Saranchuk, B. V. Gutіy
English
182-187
A. A. Alexeyeva, Y. V. Lykholat, N. O. Khromykh, I. M. Kovalenko, E. S. Boroday
English
188-192
O. Biriuk, O. Usova, O. Meleshko, D. Shabanov
English
193-202
Y. Y. Dubinina, A. I. Koshelev, V. A. Koshelev
English
203-210
T. Z. Moskalets, V. K. Rybalchenko
English
211-221
O. O. Aksentyeva, V. V. Shulik
English
222-229
V. G. Kuriata, V. V. Rohach, T. I. Rohach, T. V. Khranovska
English
230-233
О. А. Shydlovska, Е. N. Andriychuk, T. A. Kompanets
English
234-239
V. V. Brygadyrenko
English
240-248